C? h?i vi?c làm toàn c?u cho h?c sinh SHMS và HIM- Th?y s? C? h?i vi?c làm toàn c?u cho h?c sinh SHMS và HIM- Th?y s?
Du h?c – th?c hành l??ng 50 tri?u t?i Th?y S?, ?c, New Zealand, Thái Lan Du h?c – th?c hành l??ng 50 tri?u t?i Th?y S?, ?c, New Zealand, Thái Lan
Chính sách vi?c làm- ??nh c? t?i Anh, ?c, M?, New Zealand, Canada, Singapore, Malaysia và Th?y S? Chính sách vi?c làm- ??nh c? t?i Anh, ?c, M?, New Zealand, Canada, Singapore, Malaysia và Th?y S?
??ng k? h?c t?i Th?y S? ??ng k? h?c t?i Th?y S?

Recent Posts

C? h?i nh?n h?c b?ng h?p d?n t?i Tri?n l?m du h?c toàn c?u
Du h?c

C? h?i nh?n h?c b?ng h?p d?n t?i Tri?n l?m du h?c toàn c?u

Tham d? s? ki?n, các b?n s? ???c c?p nh?t v? các ch??ng trình du h?c, ngành h?c, th? t?c xin h?c, xin visa, xin h?c b?ng, xét duy?t h? s? du h?c các n??c Anh, M?, ?c, New Zealand, Canada, Singapore, Th?y s?… và c? h?i nh?n ???c h?c [...]

M?I D? TRI?N L?M DU H?C TO?N C?U
Du h?c

M?I D? TRI?N L?M DU H?C TO?N C?U

Tri?n l?m du h?c toàn c?u m? ra c? h?i du h?c, làm vi?c và ??nh c? t?i các n??c Anh, ?c, M?, Canada, New Zealand, Singapore, Th?y S?, Hà Lan, Nh?t B?n… dành cho các b?n có m?c ?ích du h?c và l?p nghi?p nghiêm túc. Tri?n l?m ???c [...]

H?i th?o H?c Qu?n tr? khách s?n và làm vi?c trên toàn c?u
L?ch h?i th?o - S? ki?n / L?ch h?i th?o và h?c b?ng / Th?ng tin du h?c Th?y S?

H?i th?o H?c Qu?n tr? khách s?n và làm vi?c trên toàn c?u

B?n có th?c s? phù h?p v?i ngành Qu?n tr? Du l?ch, khách s?n, s? ki?n? Ngành ngh? này yêu c?u nh?ng gì? T? ch?t c?n thi?t ?? thành c?ng? L?a ch?n tr??ng h?c nào t?t nh?t ?? theo ?u?i ngành này? C? h?i th?c t?p h??ng l??ng và làm vi?c t?i ch?u [...]

Sinh viên HTMi Nh?ng ch?ng ???ng thành c?ng
Du h?c

Sinh viên HTMi Nh?ng ch?ng ???ng thành c?ng

Ngành qu?n tr? du l?ch- khách s?n t?i Th?y S?. HTMi là m?t trong s? ít tr??ng t?i Th?y S? có t? l? cao sinh viên t?t nghi?p ki?m ???c vi?c làm theo ? mu?n. T? n?m 2000 ??n nay ?? có h?n 450 sinh viên Vi?t Nam h?c và [...]

Tri?n l?m: DU H?C TO?N C?U VI?C L?M & ??NH C?
L?ch h?i th?o - S? ki?n / L?ch h?i th?o và h?c b?ng

Tri?n l?m: DU H?C TO?N C?U VI?C L?M & ??NH C?

N?u b?n quan t?m ??n du h?c và các c? h?i làm vi?c, ??nh c? cho b?n th?n, NH?T ??NH b?n nên ??n th?m tri?n l?m c?a chúng t?i- s? ki?n mi?n phí và chào ?ón m?i ??i t??ng h?c sinh- sinh viên nghiêm túc. TRI?N L?M GI?P B?N: Trao [...]

Ngành Qu?n tr? khách s?n: H?c t?i Th?y S? làm vi?c trên toàn c?u
H?c b?ng / L?ch h?i th?o và h?c b?ng / T? v?n du h?c ??c Anh

Ngành Qu?n tr? khách s?n: H?c t?i Th?y S? làm vi?c trên toàn c?u

H?n 90% sinh viên c?a chúng t?i tìm ???c vi?c làm sau 3 tháng t?t nghi?p, 80% ch?n làm vi?c ?úng ngành trong khi 20% còn l?i chuy?n sang các ngành d?ch v? khác. 100% sinh viên c?a chúng t?i hài lòng v?i vi?c h?c c?a mình t?i Th?y s?. [...]

H?i th?o t? v?n và tuy?n sinh du h?c ?c, Anh, M?, NZ, Canada…
Du h?c / L?ch h?i th?o và h?c b?ng

H?i th?o t? v?n và tuy?n sinh du h?c ?c, Anh, M?, NZ, Canada…

Nh?m mang ??n cho các du h?c sinh khu v?c mi?n Trung nh?ng th?ng tin c?p nh?t và chính xác nh?t v? du h?c các n??c ?c, Anh, M?, Canada, New Zealand, Th?y S?, Singapore…, c?ng ty t? v?n du h?c ??c Anh A&T và ??i di?n Monash University t? [...]

Ngày h?i t? v?n và tuy?n sinh du h?c Anh, ?c, M?, NZ, Canada…
L?ch h?i th?o - S? ki?n / L?ch h?i th?o và h?c b?ng

Ngày h?i t? v?n và tuy?n sinh du h?c Anh, ?c, M?, NZ, Canada…

C?ng ty t? v?n du h?c ??c Anh cùng các tr??ng ??i tác t? ch?c Ngày h?i t? v?n và tuy?n sinh du h?c Anh, ?c, M?, NZ, Canada, Th?y S?, Hà Lan, Singapore t?i 4 thành ph? Hà N?i, H?i Phòng, TP HCM, V?ng Tàu. ??y là c? h?i [...]

H?c và kh?i nghi?p Qu?n tr? khách s?n t?i Th?y S?
L?ch h?i th?o và h?c b?ng

H?c và kh?i nghi?p Qu?n tr? khách s?n t?i Th?y S?

Sinh viên s? ???c h?c xen k? v?i th?c t?p 5-6 tháng/n?m, h??ng l??ng th?c t?p 2.000-3.000 CHF/tháng. ??c Anh EduConnect h? tr? m?t ph?n ti?n vé máy bay, mi?n phí t? v?n, h? tr? làm h? s? du h?c t? A-Z cho các du h?c sinh ngành Qu?n tr? khách [...]

T?a ?àm: L? trình du h?c thành c?ng t?i Anh, ?c M?
H?c b?ng / L?ch h?i th?o - S? ki?n / Th?ng tin du h?c Anh

T?a ?àm: L? trình du h?c thành c?ng t?i Anh, ?c M?

L? trình du h?c t?i Anh, ?c, M?, Canada, New Zealand, Th?y S?, Singapore,… h?c b?ng 10%-100% h?c phí, th?c t?p h??ng l??ng, giao l?u v?n hóa M?, c?p nh?t thay ??i v? chính sách visa du h?c, vi?c làm, ??nh c?, ??u t?, … là nh?ng th?ng tin chính [...]